Ru San’s Mozzarella Tofu

Sesame fried tofu w/ mozzarella cheese melt, tempura sauce & bonito flakes.